Chrzest

1. Rodzice mają się zatroszczyć, aby chrzest dziecka odbył się w pierwszych tygodniach życia lub bez zwłoki, gdy dziecku zagraża śmierć.
2. Chrzest dziecka ma się odbyć w kościele parafialnym miejsca zamieszkania rodziców dziecka. Chrzest z innej parafii może się odbyć na podstawie pisemnej zgody własnego proboszcza.
3. Do godnego ochrzczenia dziecka wymaga się, „aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie”
(Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan.868 § 2).
4. Chrzest zgłasza matka, ojciec lub prawny opiekun dziecka. W kancelarii należy przedstawić:
a) odpis Aktu Urodzenia dziecka z USC;
b) świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeśli ślub odbył się w innej parafii).
c) zaświadczenie o chrzestnych od ich własnego proboszcza, że mogą pełnić obowiązek chrzestnych (jeśli mieszkają w innej parafii).
5. Chrzest osoby dojrzałej odbywa się po odpowiednim pouczeniu o prawdach wiary i obowiązkach chrześcijańskich oraz po przejściu praktyki życia chrześcijańskiego w katechumenacie.

 

WARUNKI JAKIM POWINNI ODPOWIADAĆ RODZICE CHRZESTNI WG KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO

a) Ukończone 16 lat (ks. Proboszcz może dla ważnej przyczyny z tego wymagania zwolnić); młodzież szkolna przedstawia zaświadczenie o uczęszczaniu na katechezę oraz opinię kapłana przygotowującego do sakramentu Bierzmowania
b) Katolik, który przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii i Bierzmowania, który prowadzi życie zgodnie z zasadami wiary katolickieji i nie ma przeszkód w korzystaniu z sakramentów Pokuty i Pojednania oraz Eucharystii